Courses
Information & Application
Contact
Specialities


KURSMOMENTEN

1. VC-MARKNADEN - EGENSKAPER, AVKASTNING, ORGANISATION, LEGALA FORMER.
Kursmomentet är en introduktion till kursen som beskriver unika drag på venturemarknaden med särskild tonvikt på hur de bästa miljöerna fungerar. Venture capitalistens komparativa fördelar beskrivs jämfört med affärsängelns och ett existerande företags fördelar. Venturefondens legala form redovisas liksom dess partnerstruktur och de principer som skiljer den från sämre fungerande företagsformer som Šr inriktade på venturefinansiering.

2. VENTURETS TILLGÅNGSSLAG I START-UP OCH TILLGÅNGSOMVANDLINGEN FRAM TILL BÖRSINTRODUKTION.
Venturets upside potential och downside risk - definitioner. RCM-metodikens grunder (RCM = Risk & Chance Management) när förutsägbarhet och kontrollerbarhet är inskränkta. Instrumenten för den förebyggande RCM-hanteringen. Kapitaliseringens stadieuppbyggnad och dess relationer till beslutsordningar och reala optioner över stadierna.

3. FÖREBYGGANDE DOWNSIDE RISK- (DR)HANTERING.
DR-komponenterna risk, osäkerhet och windfallförlust. DR-faktorerna teknologi, marknad, konkurrens, entreprenörsförmåga och finansiering. Vad kan due diligence avslöja respektive inte avslöja av venturets framtid? Det specialiserade ventureavtalet i best practice och dess relationer till grundar-, stadie- och ventureegenskaper. Avtalens hantering av finansiärens för- och efterkontraktuella informationsrisker. Grundarnas ersättning fšr gjord prestation kontra förväntad framtida prestation. Stadiedifferentierade kontra venturedifferentierade DRs, särskilt beträffande entreprenörsfaktorn.

4. FÖREBYGGANDE UPSIDE POTENTIAL- (UP)HANTERING.
UP-komponenterna chans, opportunity och windfallvinst. UP-faktorerna teknologi, marknad, konkurrens, entreprenörsförmåga och finansiering. Entreprenörsfaktorn och entreprenörsräntan. Entreprenörsräntans betydelse fšr optionsprogrammets uppbyggnad. Optimeringen av venturets värdetillväxt. De grundläggande värderingsproblemen vid start-up. Baslösningar för grundare och venturefond. Skillnader i värderingsmetod relativt noteringsmogna fšretag. Hur informa-tionsproblem mellan grundare och investerare värderingsmässigt hanteras. Hur svensk optionslagstiftning påverkar denna hantering. Konsekvenser för den framtida finansieringen. Vem bär de negativa effekterna av optionslagstiftningen?

5. GRUNDLÄGGANDE STRATEGIANALYS.
Vad menas med strategi när framtiden är oförutsägbar? Strategianalysens syften och betydelse för venturevärdering och ventureavtalen. Begreppet optimal strategisk väg och egenskaperna hastighet, spännvidd, riktning, moverposition och innehåll. Deras koppling till Upside Potential och Downside Risk. Illustrationer av egenskaperna för fem typer av ventures med olika teknologi- och marknadsegenskaper. Kriterier fšr prioritering av en/ett par egenskaper före andra - variationen över venturefaser och venturetyper. First moveranalysens betydelse för strategivalet.

6. FIRST MOVERSTRATEGIERNAS ANALYSMETODER.
First moverfördelarna vid start-up och hur de transformeras fram till marknadsentrŽn. First moveranalysens betydelse för investeringsbesluten. Begreppen first, late och fast movers och deras betydelse för venturefinansiärens fasade investeringsbeslut beroende på utvecklingsförsprång. Tid till marknad, marknadsförsprång, tid till säljacceleration och accelerationsförsprång. Illustrationer av den strategiska vägens egenskaper för ventures med en kärnteknologi och en produktapplikation för fem venturetyper med olika entrŽbarriärer för konkurrenter.

7. FIRST MOVERSTRATEGIER FÖR GENERISKA, TEKNOLOGISVAGA VENTURES.
Strategianalysen för start-upfas med sikte på marknadsentrŽn. Illustration med internetventures. Etableringshinder för konkurrenter i start-upfasen, deras eroderingshastighet och val av tidpunkt fšr marknadsentrŽ. Strategisk vägegenskaper när entrŽbarriärerna ligger på marknadssidan - strategisk hastighet och spännvidd. Användningen av lead-laganalysen för val av tidpunkt för introduktion av produktgenerika. Kannibaliseringsrisker. När har first movers fördelar/nackdelar av att vara först?

8. FIRST MOVERSTRATEGIER FÖR VENTURES MED FLERA TEKNISKA SPRÅNG. Strategianalysen för start-upfas med sikte på marknadsentrŽ för ventures med en kärnteknologi men flera tekniska språng. Egenskaper hos kärnteknologi resp. tekniksprång. Strategisk hastighet kontra strategisk moverposition. Påverkan på first mover-fördelar av språng med olika effekter på kärnteknologin. Neutrala språng resp. fördels- och nackdelssprång. Kannibaliseringsrisker. Introduktionstidpunkt för en andra genombrottsprodukt.

9. FIRST MOVERSTRATEGIER FÖR MULTITEKNOLOGISKA VENTURES.
Strategianalysen fšr start-upfas med sikte på marknadsentrŽ för ventures med flera kärnteknologier - komplex teknologi. Ett eller flera tekniska språng. Kärnteknolo-giernas strategiska resurser och relationer till andra resurser. Divergerande - konvergerande teknik. Val av strategiskt innehåll kontra strategisk moverposition.

10. FIRST MOVERSTRATEGIER FÖR MARKNADSPENETRATIONSFASEN.
Strategianalysen inför marknadsentrŽ med sikte mot börsintroduktion/exit. Förändring av förutsägbarhet och kontrollerbarhet. Från first moverstrategi till marknadsledarstrategi. Marknads- och teknologibaserade produktplattformar. Expansions- kontra innovationsstrategier för ventures med olika egenskaper. Strategisk hastighet, spännvidd, riktning, moverposition och innehåll.

11. STORFÖRETAGENS VENTUREPROBLEMATIK.
Satsning på kärnverksamhet relativt satsning på ventures med radikalt ny teknologi/marknadsinriktning. Kärnans teknologiska eller marknadsmässiga förnyelse via ventures. Diversifiering genom nya stödteknologier/-marknader. Organisatoriska och incitamentsmässiga konsekvenser av satsningen på ventures (efficiency-effectivenessaspekterna). Val av expansionsstrategifokus kontra innovationsstrategifokus.

12. FÖRDJUPNINGSMOMENT VIA VENTURERÅDGIVNING.
Strategianalyser, värdering, optionsprogram, finansieringsanalyser etc erbjudes för praktikfall, endera oberoende ventures eller ventures i vardande inom medelstora - stora företag.

Anmälan

 


Partners:

Kista Katalysator AB